StOB logo

home

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000


Klik op het jaartal om te zien wat er gearchiveerd is.


 

 

 

 

 

De Stichting Open Bouwen is in 1984 opgericht. In haar statuten staat wat open bouwen betekent:

a. De stichting omschrijft "open bouwen" als een geesteshouding en mentaliteit die open staat voor:

- herstructurering van de gehele bouwmarkt - echter met name volkshuisvesting en utiliteitsbouw - zodanig, dat een werkelijk open wisselwerking ontstaat tussen vraag en aanbod;

- een nieuwe ordening en heroriëntering van de besluitvorming op het boven genoemde gebied, die aan de orde stelt wie op welk niveau wat beslist;

- het tot stand brengen van modulaire coördinatie.

b. De stichting heeft, ten algemene nutte, het volgende als doelstelling: het zijn en functioneren als actiecentrum om het "open bouwen" gemeengoed in Nederland en daarbuiten te maken, ten einde te bereiken dat:

- goedkoper gebouwd kan worden met behoud van kwaliteit;

- de toekomstige woon- en beheerslasten in e hand gehouden kunnen worden;

- woningen aan maatschappelijke veranderingen aangepast kunnen worden;

- de betrokkenen bij het bouwproces leren inspelen op de eigen wensen en de groeiende zelfwerkzaamheid van de bewoner en met name de mogelijkheid zelf te beslissen over de indeling en geriefsuitrusting van de woning;

- andere financierings-, afschrijvings- en beheersmethoden worden ontwikkeld;

- ingespeeld wordt op het overheidsbeleid ten aanzien van deregulering en decentralisering;

- nieuwe methoden worden ontwikkeld om de bestaande voorraad woningen en gebouwen doelmatig aan nieuwe eisen te kunnen aanpassen.

c. De stichting beoogt haar doel te bereiken door:

- het zijn van een platform, voor inbreng, ontwikkeling, uitwisseling en overleg over, ideeën ontwikkelingen en gegevens in verband met open bouwen,

- en daardoor het bekend maken en uitdragen van de als boven verkregen kennis, het nemen van hindernissen en banen van wegen waar zulks nodig is ten behoeve van het stimuleren en activeren van het open bouwen;

- dat alles in de ruimste zin des woords.

d. De stichting wenst met name dat het volgende gemeengoed wordt:

- het operationaliseren van de scheiding van drager en inbouw, gericht op het niveau-concept. Daarbij dient steeds opnieuw antwoord te worden gevonden op de kernvraag: wie beslist wat, wanneer en op welk niveau;

- het onderscheiden van ruimteplan / materiaalplan / productplan door middel van modu;aire coordinatie en bouwmetrologie;

- het vinden van performance-specificaties, met name de beschrijving van kwaliteiten van de bouwopgave, echter zonder de keuze van specifieke materialen en/of bouwsystemen, die onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker casu quo de verantwoordelijkheid de ontwerper vallen;

- het verleggen van de specificatie van producten naar de verantwoordelijkheid van de producent.

e. Om het doel te bereiken oordeelt de stichting met name nodig:

- heroriëntatie in de organisatie en regelgeving op het gebied van de volkshuisvesting en het ontwikkelen van voorstellen ten deze;

- herziening van de financierings- en exploitatiestelsels;

- ontwikkelen van nieuwe beheersvormen;

- ontwikkeling van een duidelijk coördinatie-kader, op basis waarvan zowel vraag en aanbod alsook de verschillende plan-niveaus in fysieke en organisatorische zin op elkaar worden afgestemd;

- ontwikkeling van programmatuur voor computergebruik in verband met open bouwen'

f. De stichting staat wanneer zulks van belang is voor het onder b. omschreven doel. open voor nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen van haar beleid.

De Stichting Open Bouwen is in 1984 opgericht.

In haar statuten staat wat Open Bouwen betekent. In het manifest van 1984 is dat als volgt samengevat:

- Herstructurering van de markt.

- Ordening van besluitvorming en

- Modulaire coördinatie.

In 1999 is vastgesteld dat de doelstelling voor zoveel als mogelijk gemeengoed is geworden.

Per 1 januari 2000 heeft de Stichting haar activiteiten beëindigd.

De belangrijkste documenten uit haar archieven zijn gescand, waarmee een deel van haar geschiedenis is vastgelegd.

Last updated:

January 9, 2008

Webdesign: OBOM Design Department